Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Sakramenty Święte

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

  

Pół godziny przed każdą Mszą św.

Pierwszy czwartek i piątek od 6.30 i od 17.00

Dzieci i młodzież według ogłoszeń

 

Niedziela pół godziny przed Msza św.

 

 

  Chrzest

Zgłoszenie dziecka do chrztu
ma miejsce w kancelarii parafialnej.

Zgłoszenia dokonują rodzice
/ojciec lub matka/ dziecka.

(przynajmniej 2 tygodnie przed datą chrztu)

 

1. Przy spisywaniu aktu chrztu należy przedstawić:

 • Metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Dowody osobiste rodziców.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców /o ile ślub odbył się poza parafią, w której odbywa się chrzest dziecka/.
 • Zaświadczenie o życiu religijnym chrzestnego /o ile mieszka w innej parafii/.

2. Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów świętych i odznaczającymi się gorliwością w życiu religijnym.

3. Chrzestni są świadkami wiary. Chrzestni muszą być wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy muszą mieć ukończone 16 lat i przyjęte sakramenty:

 • Chrzest.
 • Bierzmowanie.
 • Eucharystię.

4. Prawo karności kościelnej nie dopuszcza do godności chrzestnych niewierzących oraz osoby z cywilnych tylko związków małżeńskich bądź konkubinatu. Do funkcji rodziców chrzestnych nie dopuszcza się także młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.

5. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w środę przed chrztem św. po Mszy św. wieczornej w kościele.

 

 

 Wczesna i I Komunia święta

 

Biegniemy do Ciebie, Jezu, w pokorze, prowadź nas zawsze cnót swych śladami,
Błogosławieństwo wyproś nam, Boże, I czuwaj zawsze nad nami!
Od nieczystości strzeż plamy. Serca i dusze, usta i oczy.
Tylko co dobre niechaj kochamy, Niech nas Twe ramię otoczy.

 

Wskazania Metropolity katowickiego dotyczące przygotowania

do Wczesnej Komunii Świętej w archidiecezji katowickiej.

Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa w Mszy św. dziecka przedszkolnego domaga się również, i to na pierwszym miejscu, świadectwa wiary i pobożności całej rodziny, zwłaszcza rodziców; rodzina, bowiem jest dla dziecka w tym wieku naturalnym środowiskiem, w którym ono żyje i rozwija się. Tak jak do udzielenia chrztu dziecku wymagana jest wiara rodziców, z której dziecko będzie w przyszłości czerpało, tak również wiara rodziców, objawiająca się autentyczną pobożnością i uczestnictwem w praktykach religijnych, jest gwarantem dalszego rozwoju religijnego dziecka. Tak rozumiana I Komunia św. dziecka w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym, zwana wczesną Komunią św., służy równocześnie podniesieniu atmosfery religijnej w rodzinie, a przez to jej odnowie religijnej. Stanowi też szczytowy punkt katechizacji dzieci w tym wieku, będąc zarazem początkiem ich życia eucharystycznego w rodzinie.

 

Do wczesnej komunii świętej można dopuścić dzieci tych rodziców, którzy dają moralną pewność, że troszczyć się będą o rozwój życia eucharystycznego i o religijno-moralne wychowanie dziecka. Roztropności pastoralnej proboszcza pozostawia się dopuszczenie do wczesnej komunii świętej dzieci rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych.

 

Przygotowanie dzieci do wczesnej komunii świętej trwa dwa lata. W pierwszym roku miejscem katechezy przygotowawczej dla dzieci czteroletnich lub pięcioletnich jest przedszkole, zaś w drugim roku – oprócz katechezy w przedszkolu lub w szkole – organizuje się raz w tygodniu spotkanie w parafii.

 

 W każdą niedzielę, nakazane święto, I piątek miesiąca i Mszy szkolnej uczestniczyć z dzieckiem we Mszy św.

 • Uczestniczyć w dniach skupienia i innych formach wsparcia dla nich przeznaczonych;
 • Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu.
 • Systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia Wczesnej (Pierwszej) Komunii Świętej.
 • Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (Maj).
 • Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.
 • Po komunii uczestniczyć w stroju komunijnym w „białym tygodniu”, Bożym Ciele, odpustach parafialnych i innych świętach.

Przynajmniej do trzeciej klasy szkoły podstawowej uczęszczać z dziećmi do miesięcznej spowiedzi i uczestniczyć wraz z nimi w niedzielnej mszy świętej.

 

  

 

 BIERZMOWANIE

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje 3 letni czas formacji. 

 

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

 

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

 

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

 

 1. Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

 

 1. Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od katechety.

 

 1. Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

 

Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej

 

Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

 

Do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości.

 

Katecheza dla bierzmowańców: termin spotkania podawany z wyprzedzeniem.

 

 

 

 

  Małżeństwo

Narzeczeni, przygotowując się do małżeństwa, powinni:

 • Wziąć udział w naukach przedślubnych.
 • Odwiedzić Poradnię Życia Rodzinnego.
 • Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla Narzeczonych.
 • Zgłosić się do protokołu przedślubnego 6 miesiące przed ślubem w parafii narzeczonej. 

Przedłożyć dokumenty:

 • Metryka chrztu /nie starsza niż 6 miesięcy/.
 • Świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
 • Dyplom ukończenia Studium Przedmałżeńskiego.
 • Dowód osobisty.
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Narzeczeni winni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu katechez przedślubnych.  

 

 

Dni skupienia dla narzeczonych

 

Na naszej stronie internetowej: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/186-nauki-przedmalzenskie-wideokonferencja systematycznie będą pojawiały się dodatkowe terminy nauk przedślubnych prowadzonych w formie wideokonferencji.

 

Ze względu na bardzo skromną i apersonalną formę – nie uznaje się nauk przedślubnych „zaliczonych" przez Internet w formie całkowicie on-line tzw. „nauk internetowych".

 

Dekanat Gorzyce

Świętego Anioła Stróża ul. Ogrodowa 1, 44-350 Gorzyce k. Rybnika - tel. 32 451 15 08

 • trzecia niedziela marca godz. 16.00
 • trzecia niedziela czerwca godz. 16.00
 • trzecia niedziela września godz. 16.00
 • trzecia niedziela grudnia godz. 16.00

 

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

szukaj na stronie:

 https://narzeczenikatowicka.pl/

 

 

 

  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Gołkowice, siedziba: Gołkowice, 1 Maja 133.